Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024  
  Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
w postępowaniu
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym  
           
  1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 od 26 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r.  
  2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku,
w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
od 23 czerwca 2023 r.
do 10 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
   
  3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 12 lipca 2023 r 9 sierpnia 2023  
  4 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 15 maja 2023 r.
do 18 lipca 2023 r. 
od 3 sierpnia 2023 do 11 sierpnia 2023  
  5 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 
od 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00 od 11 sierpnia 2023  do 16 sierpnia 2023 do godz.15.00  
  6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
24 lipca 2023 r. do godz. 14.00 18 sierpnia 2023 r.  
Początek strony