Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: technikum, branżowej szkoły I stopnia

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 16 maja 2024 r.

 do19 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Złożenie przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

od 21 czerwca 2024 r.

do 5 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności.

do 10 lipca 2024 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 lipca 2024 r.

5

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 16 maja 2024 r.

do 12 lipca 2024 r.

 6

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 12 lipca 2024 r.
do 17 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 lipca 2024 r.

do godz. 14.00

8

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Opolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

19 lipca 2024 r.

9

Opublikowanie przez Opolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

19 lipca 2024 r.

10

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 23 lipca 2024 r.Początek strony