REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

w Zespole  Szkół Nr3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu

 • § 1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU

Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks pracy i Rozporządzenie MEN  w sprawie praktycznej nauki zawodu(Dz. U. Nr 391 z 22.02.2019).

Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach co pracownicy. Praktykant potwierdza własnoręcznym podpisem zobowiązanie postępowania zgodnie z ww. przepisami, jak                          i postanowieniami niniejszego regulaminu. Jest też świadom konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.

 • § 2. CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH

2.1 Podstawowe cele praktyki:

 1. a. zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanych wiadomości teoretycznych;
 2. b. przygotowanie do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji;
 3. c. poznania działalności instytucji i firm funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej;
 4. d. zapoznanie się z zakresem, rodzajem usług, ich jakością i sprzedażą;
 5. e. zapoznanie się ze stosowną dokumentacją i poprawnym jej prowadzeniem, sposobami rozliczeń finansowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi;
 6. f. zapoznanie się z formami świadczonych usług, zdobycie umiejętności prawidłowej, nowoczesnej organizacji pracy biurowej, poprawnego wykonywania czynności na poszczególnych stanowiskach;
 7. g. opanowanie umiejętności posługiwania się komputerem, faksem, kserokopiarką itp.;
 8. h. opanowanie umiejętności posługiwania się materiałami informacyjnymi np. przewodnikami, mapami, rozkładami jazdy (lotów) itp.;
 9. i. wyrobienie nawyków kulturalnej obsługi klientów;
 10. j. praktyczne posługiwanie się językami obcymi podczas obsługi klientów zagranicznych.

2.2. Działania:

Uczeń powinien:

 1. a. znać zasady funkcjonowania poszczególnych działów zakładu;
 2. b. obsługiwać podstawowe urządzenia stanowiące wyposażenie techniczne zakładu;
 3. c. dostosować się do wymogów organizacji pracy w zespole;
 4. d. dostosować się do dyscypliny obowiązującej w zakładzie;
 5. e. zorganizować i utrzymać w należytym porządku swoje miejsce pracy;
 6. f. ocenić jakość wykonanej pracy;
 7. g. przestrzegać zasad BHP, przepisów p.poż, i ochrony środowiska.

2.3. Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego

 • § 3. OBOWIĄZKI UCZNIA

3.1. Przygotowanie do praktyki

Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez:

 1. a. zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu w szkole, które odbywa się nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki;
 2. b. odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP i p.poż.;
 3. c. uaktualnienie książeczki sanepidowskiej (dotyczy uczniów technikum hotelarskiego);
 4. d. przygotowanie zeszytu zwanego dalej „dzienniczkiem praktyk”;
 5. e. wpisanie/wklejenie do dzienniczka praktyk programu, który będzie realizowany podczas praktyki i uzyskanie akceptacji Dyrekcji Szkoły.

3.2 Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej

Uczeń ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez co rozumie się:

 1. a. właściwą postawę i kulturę osobistą;
 2. b. poprawny wygląd (patrz pkt.3.3.);
 3. c. właściwy ubiór (patrz: pkt.3.4.);
 4. d. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć;
 5. e. ścisłe przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.;
 6. f. nie opuszczanie stanowiska pracy przed wyznaczoną godziną;
 7. g. dostosowanie się do ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia;
 8. h. rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna;
 9. i. systematyczne, codzienne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach praktyk, tj. zapisując w nim wszystkie czynności przez siebie wykonane oraz dodatkowo należy również: zapisywać ważniejsze spostrzeżenia technologiczne, wklejać druki, robić szkice;
 10. j. przedkładanie dzienniczka praktyk, zakładowemu opiekunowi praktyk oraz przedstawicielom szkoły – do kontroli i podpisu;
 11. k. przedstawienie w ostatnim dniu praktyki dziennika zajęć celem wpisania oceny za odbytą praktykę, na podstawie obecności i egzaminu w formie pisemnej i praktycznej;
 12. l. przekazane w ustalonym terminie uzupełnionego dzienniczka praktyk wraz z wpisaną oceną do szkolnego opiekuna praktyk.

3.3. Wygląd

Uczeń odbywający praktykę ma obowiązek przestrzegać zasad dotyczących poprawnego wyglądu przez co rozumie się:

 1. a. szczególną dbałość o higienę osobistą
 2. b. ręce: czyste, zadbane, z krótko obciętymi, nie lakierowanymi paznokciami; (dopuszczany jest manicure francuski)
 3. c. włosy: czyste, krótkie lub gładko spięte;
 4. d. dopuszczalny bardzo delikatny makijaż lub brak;
 5. e. delikatny zapach (np. dyskretna woda toaletowa zamiast perfum);
 6. f. dopuszczalna dyskretna biżuteria ;

3.4 Strój

W czasie odbywania praktyk, uczniowie postrzegani są przez klientów jako pracownicy, więc swym zachowaniem, kulturą osobistą i wyglądem kształtują wizerunek firmy.

Strój powinien być zgodny z wymogami obowiązującymi w danym zakładzie pracy lub wskazany przez opiekuna praktyk (np. kamizelka odblaskowa, kask ochronny itp.)

Uczeń technikum hotelarskiego powinien zgłosić się na dane stanowisko pracy     w odpowiednim stroju, przez co rozumie się:

 1. a. sala konsumencka

Kobiety:

 • Bluzka: typu koszulowego, gładka, biała bez wzorów, ( w okresie letnim dopuszcza się krótki rękaw);
 • Spódnica: czarna, krój prosty, długość w kolano;
 • Buty: czarne pantofle, gładkie, z pełnymi noskami, płaskie lub na niskim obcasie;
 • Rajstopy: cienkie w kolorze cielistym;
 • Ewentualne zapaski i nakrycia głowy (ustala zakład);

Mężczyźni:

 • Koszula: biała, gładka bez wzorów (w okresie letnim dopuszcza się krótki rękaw);
 • Muszka: czarna, niewielka, klasyczna;
 • Spodnie: czarne, krój prosty;
 • Półbuty: czarne, gładkie, zazwyczaj sznurowane;
 • Skarpety w kolorze przewidzianym przez pracodawcę;
 • Ewentualne zapaski i nakrycia głowy (ustala zakład)
 1. b) część gastronomiczna:
 • Strój ochronny: biały fartuch lub bluza i spodnie kucharskie,
 • Nakrycie głowy: białe, całkowicie zasłaniające włosy,
 • Obuwie: pełne, wygodne
 1. c) część recepcyjna, mieszkalna i administracyjno-gospodarcza:
 • Strój zgodny z wymogami obowiązującymi w danym zakładzie, lub wskazany przez opiekuna praktyk.

3.5 Nieobecność na zajęciach

Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona, przy czym uwzględnia się wg Ustawy tylko 3 dni zwolnienia, pozostałą nieobecność należy odpracować w innym terminie.

Podstawą do usprawiedliwienia  nieobecności jest  zwolnienie lekarskie okazane opiekunowi praktykantów. Uczeń musi powiadomić pracodawcę i szkołę o nieobecności i jej przyczynie już w pierwszym dniu  niestawienia się na praktykę.

Nieobecność nieusprawiedliwiona musi być odpracowana w terminie i w czasie wskazanym przez pracodawcę w porozumieniu ze szkołą.

3.6 Nie zaliczenie praktyki zawodowej

Nie zaliczenie praktyki zawodowej następuje w przypadku:

 1. a. niestawienia się ucznia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki;
 2. b. nieobecności nieusprawiedliwionej (już w wymiarze 1 dnia);
 3. c. nieodpracowania opuszczonych zajęć;
 4. d. samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki;
 5. e. braku wymaganej dokumentacji praktyki;
 6. f. złamania dyscypliny;
 7. g. niepodporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu   pracy;
 8. h. uzyskania negatywnej oceny;
 9. i. niedostarczenie do nauczyciela dzienniczka praktyk.

Nie zaliczenie praktyki zawodowej stanowi podstawę do nie promowania ucznia do klasy programowo wyższej.

 •      § 4. PRAWA UCZNIA

W czasie odbywania praktyk uczeń ma prawo do:

 1. a. zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach;
 2. b. zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy;
 3. c. wykonywania zadań wynikających z programu praktyk;
 4. d. korzystania z zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków;
 5. e. zapoznania z kryteriami oceniania;
 6. f. informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.;
 7. g. zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk;
 8. h. uzyskania informacji o ocenie praktyki zawodowej i uzasadnienia jej;
 9. i. uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu ich trwania;
 10. j. właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej;
 •     §5. OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Pracodawca ma obowiązek:

 1. a. zapoznać uczniów z obowiązującymi w zakładzie regulaminem;
 2. b. zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami;
 3. c. zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach;
 4. d. zapoznać uczniów z przepisami bhp i p.poż.;
 5. e. przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie;
 6. f. skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy;
 7. g. przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk;
 8. h. zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową(opiekun praktyk zawodowych) i medyczną;
 9. i. przygotować zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków;
 10. j. zapewnić warunki materialne do realizacji praktyki: stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędny sprzęt, odzież i obuwie robocze przysługujące na danym stanowisku pracy;
 11. k. zapewnić nocleg i wyżywienie uczniom odbywającym praktykę wyjazdową;
 12. l. kontrolować zeszyty praktyk i uzupełniać je o uwagi, opinie i spostrzeżenia;

ł. zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk;

 1. m. zwolnić ucznia z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi Dyrektor szkoły;
 2. n. utrzymywać stały kontakt z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia szkoły;
 3. o. informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.;
 4. p. poinformować ucznia o propozycji oceny;
 5. q. ocenić praktykę i dokonać wpisu do dzienniczka ucznia wraz z opinią o praktykancie w ostatnim dniu trwania praktyki;
 6. r. zwrócić uczniowi dzienniczek wraz z oceną, uzasadnieniem i opinią w ostatnim dniu trwania praktyki;
 7. s. sporządzić, w razie wypadku podczas praktyki zawodowej, dokumentację powypadkową;
 8. t. zapewnia uczniom odbywającym praktykę zawodową na statkach morskich i śródlądowych, wyokrętowanych ze statku za granica na skutek wypadku lub choroby, świadczenia określone dla załóg tych statków.
 • § 6. KRYTERIA OCENIANIA

6.1 Do wystawienia ocen z praktyki uwzględnia się następujące elementy:

 1. a. uczeń odbył praktykę w wymiarze określonym programem;
 2. b. sposób odnotowywania przebiegu zajęć w dzienniczku;
 3. c. kultura osobista i kultura obsługi klienta;
 4. d. samodzielność i pracowitość;
 5. e. zainteresowanie wykonywaną pracą, ciekawość i inicjatywa;
 6. f. życzliwość, komunikatywność;
 7. g. przestrzeganie dyscypliny pracy (punktualność, obecność);
 8. h. umiejętność pracy w zespole;.
 9. i. biegłość w posługiwaniu się językiem obcym

6.2. Ocenę praktyki zawodowej, jej uzasadnienie i opinię o uczniu wystawia zakładowy opiekun praktyki, ze zgodnie przyjętymi i przedstawionymi uczniom kryteriami oceniania. Ocena wraz z uzasadnieniem i opinią o uczniu musi być odnotowana w dzienniczku praktyk i potwierdzona pieczęcią zakładu oraz podpisem osoby do tego upoważnionej. Ocena wystawiona z praktyki zawodowej powinna być podana uczniom do wiadomości.

6.3. Ocenę z praktyki wystawia się zgodnie z obowiązującą skalą ocen :

celujący  - 6

bardzo dobry - 5

dobry -  4

dostateczny  - 3

dopuszczający -  2

niedostateczny – 1

6.4. W przypadku gdy uczeń w całym cyklu nauczania odbywał praktykę dwukrotnie        (technikum ekonomiczne, technikum hotelarskie, technikum obsługi turystycznej) i wynikało to z programu nauczania danego zawodu, to ocenę na świadectwie ukończenia szkoły wystawia się licząc średnią arytmetyczną dwóch uzyskanych ocen. Jeśli średnia  nie jest liczbą całkowitą to zaokrąglamy ją na korzyść ucznia do góry np. (5+6):2=5,5 to wystawiamy ocenę 6

 • § 7. SYTUACJE SZCZEGÓLNE

7.1 Ciąża

 • W przypadku niewidocznej ciąży – uczennica odbywa praktykę zawodową wyłącznie na własną odpowiedzialność i wyłącznie za zgodą zakładu pracy;
 • W przypadku ciąży widocznej – praktyka zawodowa jest przesunięta na inny termin na podstawie przedstawionego zaświadczenia lekarskiego.

7.2 Na prośbę praktykanta za zgodą Dyrektora szkoły uczeń może odbyć praktykę   w innym terminie, jeśli wymaga tego sytuacja osobista ucznia.

7.3 W związku z pandemią koronawirusa oraz na mocy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  (Roz. MEN z dn. 20 marca 2020 r. i późniejsze zmiany), praktyki zawodowe mogą zostać zaliczone również       w przypadku gdy uczeń wcześniej zrealizował staż zawodowy u pracodawcy w ramach regionalnych programów operacyjnych, wolontariatu, w formie  projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa czyli w sposób zdalny.

 

 • § 8. DODATEK

8.1. Uczeń może zorganizować praktykę zawodową we własnym zakresie po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły, w przeciwnym razie praktyka nie będzie zaliczona.

8.2. Praktyka indywidualna podlega przepisom określonym przez Kodeks Pracy, rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu, przepisom regulaminowym szkoły, organizacyjno-porządkowym zakładu pracy i postanowieniom niniejszego regulaminu.

8.3. W przypadku nie uzyskania akceptacji Dyrekcji Szkoły, niedopełnienia formalności, bądź nie wywiązania się zakładu z ustaleń – praktykant zostaje skierowany na praktykę do placówki wskazanej przez szkołę.

 • § 9. PRAKTYKI I STAŻE ZAGRANICZNE

9.1. Wyjazd na zagraniczną praktykę lub staż traktowany jest jako nagroda, dlatego też szkoła stara się wybrać do tego najlepszych uczniów. Regulamin rekrutacji na zagraniczne praktyki i staże został opracowany w Załączniku nr1.                                                                                                                                             

ZAŁĄCZNIK  1

STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE, ZAGRANICZNE

 1. 1. Staże i praktyki zagraniczne przeznaczone są dla uczniów ZS nr 3, którzy ukończyli 18 lat.
 2. 2. Od kandydatów chcących wziąć udział w stażu lub praktykach zagranicznych wymaga się: dobrych wyników w nauce z uwzględnieniem przedmiotów zawodowych i języka obcego, dobrej oceny zachowania, pozytywnej opinii wychowawcy, motywacji i zainteresowania zawodem, wysokiego poziom samodzielności i umiejętności adaptacyjnych.
 3. 3. Uczestnictwo w stażu zagranicznym należy traktować jako wyróżnienie i formę nagrody dla najlepszych uczniów. Dlatego też uczestnicy stażu i praktyki zagranicznej zobowiązani są do godnego reprezentowania szkoły.

4.Staże zagraniczne odbywają się w miesiącach wakacyjnych(czerwiec-wrzesień) dlatego też uczniowie udający się na takie staże muszą zaliczyć wszystkie przedmioty tak aby można było im wcześniej wystawić oceny (co najmniej tydzień przed wyjazdem).

5.Uczeń zakwalifikowany do stażu zagranicznego podpisuje z pracodawcą umowę,  w której zawarte są wszelkie szczegóły dotyczące stażu.

 1. 6. W przypadku przerwania stażu z winy ucznia (np. spożywanie alkoholu, narkotyki, kradzież, środki odurzające itp.) uczeń może zostać odesłany do kraju i obciążony kosztami powrotu.

7.Odbywanie stażu zagranicznego nie jest równoznaczne z zaliczeniem obowiązkowej praktyki zawodowej.

Początek strony