plakat 2Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja i Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w III edycji konkursu plastyczno – fotograficznego  „Żyj bezpiecznie w swoim domu, mieście i powiecie” pod hasłem „Telefon komórkowy a bezpieczeństwo na drogach”.

Prace należy przesłać do 2 lutego 2018 r. na adres szkoły.

Regulamin konkursu:

 CELE KONKURSU:

- zainteresowanie tematem bezpieczeństwa oraz zagrożeń w swojej okolicy dzieci i młodzież,

- rozwijanie wyobraźni plastycznej,

- popularyzacja fotografii jako jednej z form wyrazu artystycznego,

- propagowanie zagadnień związanych z profilaktyką bezpieczeństwa wśród osób korzystających z urządzeń elektronicznych podczas jazdy samochodem, rowerem lub poruszania się pieszo.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  Przeprowadzony będzie w 3 kategoriach:

* grupa I       szkoła podstawowa (klasy 1-5)

* grupa II      klasy 6-7 szkoły podstawowej i gimnazjum

* grupa III     szkoła ponadgimnazjalna

 • Przedmiotem konkursu jest opracowanie i wykonanie indywidualnie (nie grupowo) pracy związanej
  z hasłem konkursu. Do wyboru:

- Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką, także komputerową w formacie A4 lub A3.

- Maksymalnie trzy fotografie w formie cyfrowej tj.: plików (TIFF lub JPG), każdy o minimalnym rozmiarze  2 MB lub papierowej tj.: odbitek o rozmiarach minimum 15x21cm.

Fotografie nie mogą być obrabiane w programach graficznych.

 • Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. Można nadać swój tytuł.
 • Każda praca musi zostać opisana na odwrocie. Należy podać imię i nazwisko autora oraz klasa, szkoła oraz tytuł pracy/zdjęcia. W przypadku zdjęć przesłanych drogą elektroniczną powyższe informacje należy umieścić w treści e-mail.
 • Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz zgodę na publikację prac według załączonego wzoru (załącznik nr 1).
 • Prace można przynieść osobiście lub przesłać do 2 lutego 2018 roku na adres (liczy się data stempla pocztowego):

Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja, ul. Sławięcicka 79, 47-230 Kędzierzyn-Koźle (z dopiskiem: konkurs plastyczno – fotograficzny).

OCENA PRAC

 • Prace plastyczne i fotografie będą oceniane i nagradzane osobno przez dwie komisje.
 • Pierwszej oceny prac w poszczególnych kategoriach dokona komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, który zapewnia nagrody w każdej kategorii wiekowej za zajęcie I, II i III miejsca, oddzielnie za prace plastyczne i fotografie.
 • Drugiej oceny dokonają internauci. Zdjęcia wszystkich prac wraz z imieniem i nazwiskiem autora będą umieszczone na stronie szkolnego facebooka: www.facebook.com/zs3kk/. Głosowanie będzie trwało od 3 do 13 lutego 2018 r. Nagrody zdobędą te prace, które będą miały najwięcej polubień.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły w dniu 14.02.2018 r. Laureaci zostaną poinformowani e-mail o wygranej.
 • Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 20 lutego 2018 r. podczas uroczystego Ślubowania Klasy Mundurowej Zespołu Szkół Nr 3. Jeśli osoba nagrodzona nie będzie obecna – nagroda będzie możliwa do odbioru w sekretariacie szkoły.
 • Każdy Uczestnik konkursu wraz ze swoją klasą może zwiedzić produkcję w Laboratorium Fotograficznym CEWE Sp. z o.o. ul. Strzelecka 11 47-230 w Kędzierzynie-Koźlu, po uprzednim ustaleniu terminu z p. Elżbietą Mrachacz tel. 77 406 30 17 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGI KOŃCOWE

 • Najlepsze prace będą prezentowane na różnych wystawach i festynach na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas wysyłki.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia, które nie spełnia wymagań zawartych
  w niniejszym regulaminie lub narusza podstawowe zasady etyki.
 • Prace nadsyłane na Konkurs stają się własnością Organizatora i mogą stanowić element popularyzatorski i promocyjny bez honorarium za prawa autorskie.
 • Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie szkoły slawiecice.edu.pl. Więcej informacji udziela koordynator: Ewa Kalus, tel.: 513781171 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie.

Załącznik

KARTA ZGŁOSZENIA / OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko .................................................................................................................................................

telefon i e-mail (może być Rodzica/Opiekuna)....................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………....………………

klasa …………………

Nazwa i adres szkoły …………………………………………………………………………………………...

.................................................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela ………………………………………………………………………………….

Tytuł pracy ……………………………………………………………………….........................................

  Oświadczam:

 • iż jestem autorem prac zgłoszonych na konkurs plastyczno – fotograficzny „Żyj bezpiecznie w swoim domu, mieście i powiecie” pod hasłem „Telefon komórkowy a bezpieczeństwo na drogach”

     zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 i Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-  Koźlu,

 • w przypadku, gdy Organizator, poprzez przyjęcie zgłoszonej do konkursu pracy, naruszy jakiekolwiek prawo osoby trzeciej, w szczególności zaś prawo autorskie, odpowiedzialność ponosi Uczestnik konkursu. W takich przypadkach Uczestnik konkursu zobowiązany jest do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich oraz zwrot kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z takimi roszczeniami.
 • nieodpłatnie przenoszę służące mi prawa majątkowe do prac zgłoszonych na konkurs na rzecz Organizatora.
 • Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w czasie przedsięwzięć konkursu plastyczno – fotograficznego i imprez towarzyszących w celach promocyjnych niniejszego konkursu oraz jego dokumentowania.
 • wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu wg. zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki regulaminu konkursu.

…................................................................................................................................................................

Data podpis uczestnika konkursu, (w wypadku osoby niepełnoletniej podpis Rodzica/Opiekuna.

 

Początek strony