plan-lekcji-013

   zastepstwa
PLAN ZAJĘĆ   ZASTĘPSTWA

 

a2 brazowe technikum 2016

 

 

 

Logo Grupa Azoty Logo Chem-Ster

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - POLICYJNE

 Podstawowym celem kształcenia w klasie z dodatkowymi zajęciami policyjnymi będzie dobre przygotowanie ogólne, umożliwiające zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia na dowolnych studiach wyższych oraz
w szkołach dla służb mundurowych i uczelniach na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

 

   Zajęcia dodatkowe

Zajęcia policyjne są skierowane do uczniów widzących swoją przyszłość w niebieskim, policyjnym mundurze. Powinni ją jednak rozważyć wszyscy myślący o pracy w pokrewnych policji służbach, jak straż miejska czy agencje ochrony.

Uczniom, którzy wybiorą nasze liceum zapewniamy dodatkowe zajęcia prowadzone przez dobrze wykwalifikowanych i czynnych zawodowo policjantów. Będą to następujące przedmioty: historia, zadania i współpraca międzynarodowa policji, prawo karne, prawo wykroczeń, prawo drogowe, podstawy samoobrony i środki przymusu, zasady posługiwania się bronią.

W ofercie na pewno znajdą się wycieczki przedmiotowe do Komendy Powiatowej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji, zajęcia na strzelnicy, pomoc w akcjach organizowanych przez policję np. akcja Znicz i inne. Po pierwszym semestrze nauki odbędzie uroczyste wręczenie mundurów policyjnych, które będą obowiązkowe w określonych dniach nauki.

Wymagania

Rekrutacja do szkoły będzie się odbywać na zasadzie ogólnej dostępności, jednak brane będą pod uwagę wymagania dodatkowe, tj:

- co najmniej poprawna ocena z zachowania,

- dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna.

Zapraszamy wszystkich chętnych gimnazjalistów do podjęcia nauki w liceum ogólnokształcącym z dodatkowymi zajęciami policyjnymi.


KLASY POLICYJNE

absolwenci 2012

Absolwenci 2012

Obraz4

Absolwenci 2013

klasa Joli 3

Absolwenci 2014

phoca thumb l 2lop

Absolwenci 2015

phoca thumb l 1slubow0

Obecna klasa III LOP

 1 lop

Obecna klasa II LOP

 Co zadecydowało o atrakcyjności profilu klasy policyjnej?

 W procesie nauczania urozmaicono kształcenie poprzez rożne formy zajęć:

 Lekcje z policjantami czynnymi zawodowo: zadania i historia policji, prawo karne i wykroczeń z panią podkomisarz Magdaleną Pławiak-Woda i podkom. Magdaleną Kowalską, podstawy samoobrony z panem aspirantem Tomaszem Zarzyckim, prawo drogowe i zasady posługiwania się bronią palną z panem aspirantem sztabowym Arturem Sielskim.

I LOP Joladol kajdanki sielmusztra 1 podkomisarz 2

 

Nasi uczniowie „sokole oko” ćwiczą na strzelnicy pod kierunkiem pani Beaty Kot i odnoszą sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

phoca thumb l DSC03313 Nowy nabytek gratulacje Obraz5

Do testów sprawnościowych młodzież przygotowywana jest przez wuefistów, którzy rozszerzają formy zajęć fizycznych m.in. poprzez kajakarstwo, narciarstwo biegowe i łyżwiarstwo. Natomiast wychowawcy corocznie organizują obozy kondycyjne np. do Głuchołaz, Borowian, Szklarskiej Poręby i Złotego Stoku.

w6  lodowisko 2014-4 obóz8 o7 na stoku phoca thumb l zoty stok 3

Aby przybliżyć pracę policjanta organizowane są wyjazdy zawodoznawcze do: Komendy Powiatowej, Wojewódzkiej i Głównej w Warszawie, Laboratorium Kryminalistycznego, Szkoły Policji w Katowicach i Policyjnej Izby Dziecka.

3 kwp6 warszawa4 zmienione2 szkola pol izba

Pierwsze szlify pracy w terenie kadeci pobierają w akcjach: „Znicz” i „Stop 18”, a w Ochotniczym Hufcu Pracy prowadzą pogadanki profilaktyczne.

 phoca thumb l akcja znicz 2 1 4 klasa policyjna w szkole

Pragniemy, aby nasza młodzież poznała nie tylko pracę policjanta, ale również inne zawody z całego spectrum tzw. służb mundurowych i organizacji ratowniczych. Tak więc poznają pracę: strażnika miejskiego i więziennego, strażaka, żołnierza i ratownika medycznego.

u.m.3jpg areszt.3jpg warsztaty ratownicze 3 Obraz3 spo2 wiez7 zw5 kap4 DB6

Kształtujemy także postawę obywatelską poprzez wycieczki do: Urzędu Miejskiego i Wojewódzkiego, Sądu Rejonowego, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Sejmu i Kancelarii Prezydenta i Premiera.

u.m Urz.Woj.1 sąd1  wczk1 wars7 wars18

Naszym celem jest nie tylko przygotowanie młodzieży do matury, ale także pobudzenie jej do aktywnego uczestnictwa w różnych przedsięwzięciach, które dają uczniowi wsparcie dla jego wszechstronnego rozwoju. Nasi kadeci chętnie promują szkołę poprzez pokazy musztry i występy artystyczne na różnych festynach i uroczystościach. Biorą udział w konkursach i olimpiadach.

 kura2 musztra4 cisowa DSC06125a  prom2  targi1 UM 3  pe6 turniej1 Monika i Maja

Elementem wyróżniającym naszych wychowanków jest mundur, który zakładają po raz pierwszy na uroczyste „Ślubowanie Klasy Policyjnej”.

1slubow2 1slubow13 s2014.1

Udział w proponowanych zajęciach zaspokaja potrzebę poczucia własnej wartości. Młodzi ludzie przełamują barierę strachu, uczą się kontaktu z innymi ludźmi, a zarazem mają możliwość zdobycia bardzo ważnych umiejętności ratujących ludzkie życie.

8775 dol warsztaty ratownicze 6 phoca thumb l nysa3

Wszystkie zajęcia edukacyjne są realizowane zgodnie z podstawą programową i porozumieniem w sprawie współpracy przy realizacji innowacji pedagogicznej polegającej na wprowadzeniu do nauczania treści programowych z zakresu problematyki służby policyjnej zawartym w dniu 21.01.2011 roku pomiędzy Zespołem Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja i Komendą Powiatową Policji pod patronatem Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego.


 

  Prawa i obowiązki uczniów klasy policyjnej

Uczniowie klasy policyjnej korzystają dokładnie z tych samych praw i obowiązków co pozostali uczniowie naszej szkoły. Ponadto, każdy uczeń klasy mundurowej

ma prawo:

 • używania od chwili przyjęcia do klasy mundurowej tytułu i stopnia młodszego kadeta,
 • noszenia umundurowania właściwego dla swojej specjalności zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących w tym zakresie,
 • złożenia uroczystego ślubowania potwierdzającego przynależność do Korpusu Kadetów,
 • do mianowania na kolejne wyższe stopnie w korpusie kadetów, zgodnie z zasadami nadawania tych stopni,
 • otrzymania po spełnieniu kryteriów i ukończeniu szkolenia tytułu honorowego
 • „KADET DYPLOMOWANY” wraz z certyfikatem potwierdzającym odbyte przeszkolenie.

 ma obowiązek:

 • uczestniczenia w zajęciach i osiągania pozytywnych ocen z wiedzy i umiejętności swojej specjalności,
 • poszanowania munduru, godła i barw narodowych,
 • czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach pozalekcyjnych, zwłaszcza o charakterze sportowo - obronnym,
 •  godnego zachowania się i reprezentowania Szkoły i Służby Policyjnej, w której barwach występuje.

 Zasady umundurowania:

 • Wprowadzenie umundurowania ma na celu podniesienie jakości pracy uczniów, utożsamienie się uczniów z wybranym kierunkiem i podniesienie świadomości i postaw patriotycznych,
 • Umundurowanie jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów klasy policyjnej,
 • W skład umundurowania wchodzi: niebieska koszula, krawat i czarne spodnie, spódnica, buty czarne lub granatowe bez ozdób – klasyczne; na lekcje wf - u czarny strój,
 • Umundurowanie noszone jest na terenie szkoły w wyznaczonym przez Dyrektora dniach nauki – poniedziałek i środa, na szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach oraz podczas wyjść poza teren szkoły, wyjazdów lub zawodów sportowych i obronnych,
 • Zakup umundurowania odbywa się na koszt własny,
 • Każdorazowy brak przewidzianego Regulaminem umundurowania w wyznaczonych przez Dyrektora dniach, zostanie odnotowany w dzienniku szkolnym. Notoryczne uchylanie się od tego obowiązku skutkować będzie obniżeniem oceny z zachowania.

mun1 mundur 1 mundur 2

 

  

 

Więcej informacji:

sp logo copy

szkolaodkrywcow-talentow mini

 

SWF file not found. Please check the path.

Logowanie

Jesteś tutaj: Home Liceum Ogólnokształcące - klasa policyjna