LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - POLICYJNE

 Podstawowym celem kształcenia w klasie z dodatkowymi zajęciami policyjnymi będzie dobre przygotowanie ogólne, umożliwiające zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia na dowolnych studiach wyższych oraz
w szkołach dla służb mundurowych i uczelniach na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

 

   Zajęcia dodatkowe

Zajęcia policyjne są skierowane do uczniów widzących swoją przyszłość w niebieskim, policyjnym mundurze. Powinni ją jednak rozważyć wszyscy myślący o pracy w pokrewnych policji służbach, jak straż miejska czy agencje ochrony.

Uczniom, którzy wybiorą nasze liceum zapewniamy dodatkowe zajęcia prowadzone przez dobrze wykwalifikowanych i czynnych zawodowo policjantów. Będą to następujące przedmioty: historia, zadania i współpraca międzynarodowa policji, prawo karne, prawo wykroczeń, prawo drogowe, podstawy samoobrony i środki przymusu, zasady posługiwania się bronią.

W ofercie na pewno znajdą się wycieczki przedmiotowe do Komendy Powiatowej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji, zajęcia na strzelnicy, pomoc w akcjach organizowanych przez policję np. akcja Znicz i inne. Po pierwszym semestrze nauki odbędzie uroczyste wręczenie mundurów policyjnych, które będą obowiązkowe w określonych dniach nauki.

Wymagania

Rekrutacja do szkoły będzie się odbywać na zasadzie ogólnej dostępności, jednak brane będą pod uwagę wymagania dodatkowe, tj:

- co najmniej poprawna ocena z zachowania,

- dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna.

Zapraszamy wszystkich chętnych gimnazjalistów do podjęcia nauki w liceum ogólnokształcącym z dodatkowymi zajęciami policyjnymi.

phoca thumb m dsc09063phoca thumb m dsc09078 phoca thumb m dsc09143

  Prawa i obowiązki uczniów klasy policyjnej

Uczniowie klasy policyjnej korzystają dokładnie z tych samych praw i obowiązków co pozostali uczniowie naszej szkoły. Ponadto, każdy uczeń klasy mundurowej

ma prawo:

 • używania od chwili przyjęcia do klasy mundurowej tytułu i stopnia młodszego kadeta,
 • noszenia umundurowania właściwego dla swojej specjalności zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących w tym zakresie,
 • złożenia uroczystego ślubowania potwierdzającego przynależność do Korpusu Kadetów,
 • do mianowania na kolejne wyższe stopnie w korpusie kadetów, zgodnie z zasadami nadawania tych stopni,
 • otrzymania po spełnieniu kryteriów i ukończeniu szkolenia tytułu honorowego
 • „KADET DYPLOMOWANY” wraz z certyfikatem potwierdzającym odbyte przeszkolenie.

 ma obowiązek:

 • uczestniczenia w zajęciach i osiągania pozytywnych ocen z wiedzy i umiejętności swojej specjalności,
 • poszanowania munduru, godła i barw narodowych,
 • czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach pozalekcyjnych, zwłaszcza o charakterze sportowo - obronnym,
 •  godnego zachowania się i reprezentowania Szkoły i Służby Policyjnej, w której barwach występuje.

 Zasady umundurowania:

 • Wprowadzenie umundurowania ma na celu podniesienie jakości pracy uczniów, utożsamienie się uczniów z wybranym kierunkiem i podniesienie świadomości i postaw patriotycznych,
 • Umundurowanie jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów klasy policyjnej,
 • W skład umundurowania wchodzi: niebieska koszula, krawat i czarne spodnie, spódnica, buty czarne lub granatowe bez ozdób – klasyczne; na lekcje wf - u czarny strój,
 • Umundurowanie noszone jest na terenie szkoły w wyznaczonym przez Dyrektora dniach nauki – poniedziałek i środa, na szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach oraz podczas wyjść poza teren szkoły, wyjazdów lub zawodów sportowych i obronnych,
 • Zakup umundurowania odbywa się na koszt własny,
 • Każdorazowy brak przewidzianego Regulaminem umundurowania w wyznaczonych przez Dyrektora dniach, zostanie odnotowany w dzienniku szkolnym. Notoryczne uchylanie się od tego obowiązku skutkować będzie obniżeniem oceny z zachowania.

mun1mun3mun2

 

  

 

Więcej informacji:

sp logo copy

szkolaodkrywcow-talentow mini

 

SWF file not found. Please check the path.

Logowanie

Jesteś tutaj: Home Liceum Ogólnokształcące - klasa policyjna