plan-lekcji-013

   zastepstwa
PLAN ZAJĘĆ   ZASTĘPSTWA

 

a2 brazowe technikum 2016

 

 

 

Logo Grupa Azoty Logo Chem-Ster

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

KLASA POLICYJNO - STRAŻACKA

Podstawowym celem kształcenia w klasie z dodatkowymi zajęciami policyjnymi i strażackimi będzie dobre przygotowanie ogólne, umożliwiające zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia na dowolnych studiach wyższych oraz w szkołach dla służb mundurowych i uczelniach na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

 

 1. Dlaczego warto przyjść do takiej klasy?
 • będziesz uczestniczył w lekcjach prowadzonych przez czynnych zawodowo
  policjantów i strażaków
 • poznasz elementy prawa karnego i wykroczeń
 • zdobędziesz wiedzę o pożarnictwie
 • poznasz prawo drogowe
 • zapoznasz się ( na własnej skórze!) z podstawami samoobrony
 • poznasz tajniki musztry
 • nauczysz się udzielania pierwszej pomocy
 • zyskasz lepszy start w zdobyciu zawodu: policjanta, strażaka,
  ratownika medycznego i pracy w służbie więziennej i w agencjach ochrony
 • jeśli wybierasz się później do wyższej szkoły policyjnej, strażackiej, wojskowej
  lub ratownictwa medycznego albo myślisz o studiach prawniczych-
  to doskonale trafiłeś z wyborem tej klasy!

  2. Co Ci zaoferujemy?
 • liczne wycieczki przedmiotowe
 • zajęcia na strzelnicy
 • udział w prawdziwych akcjach organizowanych przez policję i straż
 • element wyróżniający – mundur!
 • W chwili rozpoczęcia nauki otrzymasz stopień młodszego kadeta,
  a później kolejne belki na ramionach!

     
  PONADTO

  3. Coś dla twardzieli… jeśli będziecie chcieli!
 • obozy przetrwania dla GRUPY TWARDZIELI REJ- Tan
  (np. paintball, ASG)
 • drużyny e-sportowe TEAM- Rej ( np. League Of Legends, CS:GO)
 • zimowe wyjazdy na narty
 • spływy kajakowe
 • rajdy rowerowe
 • udział w maratonach
 • obozy sportowo- kondycyjne zimowe I letnie

 

straż1

straż2

straż

                                                          CHCEMY WŁAŚNIE CIEBIE!!!

Wymagania

Rekrutacja do szkoły będzie się odbywać na zasadzie ogólnej dostępności, jednak brane będą pod uwagę wymagania dodatkowe, tj:

- co najmniej poprawna ocena z zachowania,

- dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna.

Zapraszamy wszystkich chętnych gimnazjalistów do podjęcia nauki w liceum ogólnokształcącym z dodatkowymi zajęciami policyjnymi i strażackimi.

Uwaga!

1. Uczniowie, którzy ukończą klasę policyjną, otrzymają 2 punkty przy postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w policji;

2. Uczniowie z grupy policyjnej, którzy w trakcie nauki w naszej szkole ukończą kurs np. ratownika wodnego podczas tygodniowych obozów letnich organizowanych przez szkołę, przy postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymają dodatkowo 4 punkty; Zyskują zatem 6 punktów.

Treści nauczania, które realizujemy w naszej szkole w klasie policyjnej są zgodne z programem opracowanym przez Biuro Komendy Głównej Policji w Warszawie, a ich program pozwala się dobrze przygotować do postępowania kwalifikacyjnego do służby w policji. 

Uczniom, którzy wybiorą nasze liceum zapewniamy dodatkowe zajęcia prowadzone przez dobrze wykwalifikowanych i czynnych zawodowo policjantów oraz strażaków.

Grupa policyjna już od roku 2009 ma zajęcia z wiedzy o policji z elementami prawa karnego, wykroczeń i drogowego z policjantami z Komendy Powiatowej Policji.

Grupa strażacka będzie miała zajęcia z wiedzy pożarniczej ze strażakami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu, Jednostki Ratowniczej „Blachownia” i OSP Sławięcice. Z tymi jednostkami szkoła podpisała już porozumienia.

Uczniowie odbędą też wspólne zajęcia: strzelectwo, musztra, samoobrona, terenoznawstwo i pierwsza pomoc. Klasa będzie wyjeżdżać na obozy kondycyjne i do różnych instytucji w celu poznania zawodów innych służb mundurowych i organizacji ratowniczych.

W ofercie na pewno znajdą się wycieczki przedmiotowe do Komendy Powiatowej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji, Aresztu Śledczego, Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, zajęcia na strzelnicy, pomoc w akcjach organizowanych przez policję i straż np. akcja Znicz, zajęcia praktyczne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu, Jednostce Ratowniczej „Blachownia” i OSP Sławięcice i inne.

Po pierwszym semestrze nauki odbywa się uroczyste ślubowanie i wręczenie pierwszych stopni awansu. Uczniowie tej klasy uczęszczają w określonych dniach nauki w obowiązkowych mundurach.

Szkoła współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie i Uniwersytetem Opolskim.

 


KLASY POLICYJNE

absolwenci 2012

Absolwenci 2012

Obraz4

Absolwenci 2013

klasa Joli 3

Absolwenci 2014

phoca thumb l 2lop

Absolwenci 2015

phoca thumb l 1slubow0

Obecna klasa III LOP

 1 lop

Obecna klasa II LOP

 Co zadecydowało o atrakcyjności profilu klasy policyjnej?

 W procesie nauczania urozmaicono kształcenie poprzez rożne formy zajęć:

 Lekcje z policjantami czynnymi zawodowo: zadania i historia policji, prawo karne i wykroczeń z panią podkomisarz Magdaleną Pławiak-Woda i podkom. Magdaleną Kowalską, podstawy samoobrony z panem aspirantem Tomaszem Zarzyckim, prawo drogowe i zasady posługiwania się bronią palną z panem aspirantem sztabowym Arturem Sielskim.

I LOP Joladol kajdanki sielmusztra 1 podkomisarz 2

 

Nasi uczniowie „sokole oko” ćwiczą na strzelnicy pod kierunkiem pani Beaty Kot i odnoszą sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

phoca thumb l DSC03313 Nowy nabytek gratulacje Obraz5

Do testów sprawnościowych młodzież przygotowywana jest przez wuefistów, którzy rozszerzają formy zajęć fizycznych m.in. poprzez kajakarstwo, narciarstwo biegowe i łyżwiarstwo. Natomiast wychowawcy corocznie organizują obozy kondycyjne np. do Głuchołaz, Borowian, Szklarskiej Poręby i Złotego Stoku.

w6  lodowisko 2014-4 obóz8 o7 na stoku phoca thumb l zoty stok 3

Aby przybliżyć pracę policjanta organizowane są wyjazdy zawodoznawcze do: Komendy Powiatowej, Wojewódzkiej i Głównej w Warszawie, Laboratorium Kryminalistycznego, Szkoły Policji w Katowicach i Policyjnej Izby Dziecka.

3 kwp6 warszawa4 zmienione2 szkola pol izba

Pierwsze szlify pracy w terenie kadeci pobierają w akcjach: „Znicz” i „Stop 18”, a w Ochotniczym Hufcu Pracy prowadzą pogadanki profilaktyczne.

 phoca thumb l akcja znicz 2 1 4 klasa policyjna w szkole

Pragniemy, aby nasza młodzież poznała nie tylko pracę policjanta, ale również inne zawody z całego spectrum tzw. służb mundurowych i organizacji ratowniczych. Tak więc poznają pracę: strażnika miejskiego i więziennego, strażaka, żołnierza i ratownika medycznego.

u.m.3jpg areszt.3jpg warsztaty ratownicze 3 Obraz3 spo2 wiez7 zw5 kap4 DB6

Kształtujemy także postawę obywatelską poprzez wycieczki do: Urzędu Miejskiego i Wojewódzkiego, Sądu Rejonowego, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Sejmu i Kancelarii Prezydenta i Premiera.

u.m Urz.Woj.1 sąd1  wczk1 wars7 wars18

Naszym celem jest nie tylko przygotowanie młodzieży do matury, ale także pobudzenie jej do aktywnego uczestnictwa w różnych przedsięwzięciach, które dają uczniowi wsparcie dla jego wszechstronnego rozwoju. Nasi kadeci chętnie promują szkołę poprzez pokazy musztry i występy artystyczne na różnych festynach i uroczystościach. Biorą udział w konkursach i olimpiadach.

 kura2 musztra4 cisowa DSC06125a  prom2  targi1 UM 3  pe6 turniej1 Monika i Maja

Elementem wyróżniającym naszych wychowanków jest mundur, który zakładają po raz pierwszy na uroczyste „Ślubowanie Klasy Policyjnej”.

1slubow2 1slubow13 s2014.1

Udział w proponowanych zajęciach zaspokaja potrzebę poczucia własnej wartości. Młodzi ludzie przełamują barierę strachu, uczą się kontaktu z innymi ludźmi, a zarazem mają możliwość zdobycia bardzo ważnych umiejętności ratujących ludzkie życie.

8775 dol warsztaty ratownicze 6 phoca thumb l nysa3

Wszystkie zajęcia edukacyjne są realizowane zgodnie z podstawą programową i porozumieniem w sprawie współpracy przy realizacji innowacji pedagogicznej polegającej na wprowadzeniu do nauczania treści programowych z zakresu problematyki służby policyjnej zawartym w dniu 21.01.2011 roku pomiędzy Zespołem Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja i Komendą Powiatową Policji pod patronatem Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego.


 

  Prawa i obowiązki uczniów klasy policyjnej

Uczniowie klasy policyjnej korzystają dokładnie z tych samych praw i obowiązków co pozostali uczniowie naszej szkoły. Ponadto, każdy uczeń klasy mundurowej

ma prawo:

 • używania od chwili przyjęcia do klasy mundurowej tytułu i stopnia młodszego kadeta,
 • noszenia umundurowania właściwego dla swojej specjalności zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących w tym zakresie,
 • złożenia uroczystego ślubowania potwierdzającego przynależność do Korpusu Kadetów,
 • do mianowania na kolejne wyższe stopnie w korpusie kadetów, zgodnie z zasadami nadawania tych stopni,
 • otrzymania po spełnieniu kryteriów i ukończeniu szkolenia tytułu honorowego
 • „KADET DYPLOMOWANY” wraz z certyfikatem potwierdzającym odbyte przeszkolenie.

 ma obowiązek:

 • uczestniczenia w zajęciach i osiągania pozytywnych ocen z wiedzy i umiejętności swojej specjalności,
 • poszanowania munduru, godła i barw narodowych,
 • czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach pozalekcyjnych, zwłaszcza o charakterze sportowo - obronnym,
 •  godnego zachowania się i reprezentowania Szkoły i Służby Policyjnej, w której barwach występuje.

 Zasady umundurowania:

 • Wprowadzenie umundurowania ma na celu podniesienie jakości pracy uczniów, utożsamienie się uczniów z wybranym kierunkiem i podniesienie świadomości i postaw patriotycznych,
 • Umundurowanie jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów klasy policyjnej,
 • W skład umundurowania wchodzi: niebieska koszula, krawat i czarne spodnie, spódnica, buty czarne lub granatowe bez ozdób – klasyczne; na lekcje wf - u czarny strój,
 • Umundurowanie noszone jest na terenie szkoły w wyznaczonym przez Dyrektora dniach nauki – poniedziałek i środa, na szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach oraz podczas wyjść poza teren szkoły, wyjazdów lub zawodów sportowych i obronnych,
 • Zakup umundurowania odbywa się na koszt własny,
 • Każdorazowy brak przewidzianego Regulaminem umundurowania w wyznaczonych przez Dyrektora dniach, zostanie odnotowany w dzienniku szkolnym. Notoryczne uchylanie się od tego obowiązku skutkować będzie obniżeniem oceny z zachowania.

mun1 mundur 1 mundur 2

 

  

 

Więcej informacji:

sp logo copy

szkolaodkrywcow-talentow mini

 

SWF file not found. Please check the path.

Logowanie

Jesteś tutaj: Home Liceum Ogólnokształcące - klasa policyjno-strażacka